Tıbbi Malzeme Yıllık Aidat Ücteti Hakkında 2020

2020 YILINDA TIBBİ MALZEME LİSTELERİNDE YER ALMA YILLIK AİDAT ÜCRETİ ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükmü doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2020 yılı için Kurumumuza yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” anılan Usul ve Esasların ekinde (EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan) listede belirtilen açıklamalar da dikkate alınarak 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle hazırlanmış ve ödenecek ücrete ilişkin bilgi firmaların kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adreslerine mail olarak gönderilmiştir. Elektronik posta adresine mail gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

1- Tıbbi malzeme firmaları, elektronik posta adresine mail olarak bilgisi gönderilen 2020 yılı “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni online tahsilat yapan ve Ek 2 listede yer alan Kurumumuzla anlaşmalı bankalara aşağıda belirtilen açıklama doğrultusunda yatırabilecektir.

ÖDEMELERYATIRILACAK YÖNTEMİL SEÇİMİSEÇİLECEK BİRİM (SAYMANLIK ADI)REFERANS NUMARASI (SORGULAMA TİPİ)BAŞVURU TİPİ
SGK ÖDEMELERİ BEYAN USULÜ ANKARAGELİR MUHASEBE BİRİMİVERGİ NUMARASI (ÖNCELİKLİ) veyaT.C. KİMLİK NUMARASI 1045 GSS AİDAT ÜCRETİ

2- Ödemeye ilişkin dekont/belgenin açıklama bölümünde;

a) Firmanın unvanı/adı-soyadı, 

b) Firma tanımlayıcı numarası,

c) Firmanın vergi dairesi,

ç) Firmanın vergi numarası,

d) Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU” (mail ile firmanıza bildirilen)

e) Ücrete esas “BARKOD ADEDİ”

Yer almalıdır. (Ödemeye ilişkin dekontta/belgede yeterli açıklama alanı olmaması durumunda eksik kalan bilgiler ödeme belgesine el yazısı ile okunaklı olarak da yazılabilir.) 

3- Yıllık aidat ücreti ödemelerinin anılan Usul ve Esaslara göre en geç 01 Mart 2020 gününe kadar eksiksiz olarak yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda anlaşmalı bankalara yatırılması ve ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla en geç 15 Mart 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Yıllık aidat ücretini 01 Mart 2020 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini duyurunun 3. maddesinde belirtildiği şekilde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:

  1. Dilekçe örneği
  2. Online tahsilat yapan ve Kurumumuzla anlaşmalı olan banka listesi